Скиба Дарія

Суспільно-виховні можливості редакторської роботи в дитячих ЗМІ

Скиба Дарія

м. Київ

     Сучасна дитина перебуває у вирі інформаційних потоків – їй читають (чи вона вже сама читає) книжечки та журнали, вона слухає радіопередачі, дивиться теле- та відеопродукцію. Часом не розраховану на дитяче сприйняття. Часом патогенну за своїм характером. Поступово формується так зване текстове оточення, що може бути як корисним, так і шкідливим – цілком чи частково. Текст, як вірус, потрапляє в нашу свідомість у ранньому дитинстві і, принаймні, у формах внутрішньої мови, мислення залишається там до самої смерті.

     Будь-яке дитяче видання у процесі реалізації його цільового призначення є явищем, яке виникає на перетині сфер мистецтва ("зміст"), педагогіки ("мета передачі змісту") та психології ("засіб передачі змісту і досягнення мети"), що має враховувати редактор при аналізі дитячих ЗМІ. Психологія, як бачимо, тут виступає своєрідною "мовою", "способом" і "гарантією" передачі інформації і вплив на психіку та світосприйняття дитини. Звичайно, важливо, що передається, але ще важливіше – як це робиться. Бо найкращий зміст, поданий у недоступній формі, стає беззмістовним. А редактор ЗМІ несе своєю редакторською роботою прямий вплив на розвиток дитини і тому він має знати всі принципи дитячої психіки і за допомогою своєї роботи нести суспільно-виховну користь для дитячої аудиторії. [2.]

     Тож, очевидно, що саме психологічний підхід повинен стати основою видавничої роботи над дитячим виданням на всіх рівнях його опрацювання – і на рівні змістового наповнення та композиційно-графічного вирішення, і на визначальному рівні розробки концепції видання.

     Редактор дитячих видань повинен  редагувати будь-які твори з точки зору аспекту виховання та суспільних норм і цінностей. Адже будь-який твір спрямований на морально-етичні характеристики читача та на їх розвиток. Головне твердження, яке має пам’ятати дитячий редактор – читач або глядач вірить у побудований, вигаданий світ та події в ньому, адже діти завжди вірять тому, що написано чи зображено. [3.]

     ЗМІ призначені дитячій аудиторії, як жодне інше, має відповідати загальній вимозі відповідності змісту і форми, що не тільки виховує естетичний смак, а й виконує функції впливу, які редактор прагне застосувати. Це соціальні функції видань, які формуються під впливом педагогічних поглядів суспільства. Педагогічна, виховна спрямованість літератури для дітей передбачає активний багатогранний вплив видання на особистість. Система видань поліфункціональна і забезпечує комплекси комунікативних, управлінських, пізнавальних, естетичних функцій, які реалізується насамперед у процесі формування соціальних граней особистості. Отримуючи знання про зв'язки та відносини в суспільстві, а також про те, як кожна окрема особистість забезпечує ці зв'язки і відносини, про місце особистості в суспільстві, читач формує свій громадянський, соціальний вигляд. У процесі читання дитина отримує уявлення про соціальні явища життя, освоює поняття, характерні для суспільних відносин. Комунікативні функції ЗМІ забезпечують оволодіння традиціями, дозволяють читачеві пов'язати минуле з сьогоденням, позначити можливості майбутнього, зрозуміти саму суть прогресу цивілізації. Також управлінські функції видання включають виховні моменти: використовуючи різні способи впливу на особистість, ЗМІ формують систему моральних критеріїв людини, створюють базу розвитку світоглядних позицій.

    Важко відокремити одне від іншого, оскільки в дитячому сприйнятті емоційне начало тяжіє над логічним. Вдале використання всіх засобів впливу дозволяє забезпечити найкраще засвоєння змісту видання, правильне його розуміння, вміле застосування отриманих знань.

     Редакторська робота насамперед пов'язана з оцінкою виховної ідеї ЗМІ, на вирішення якої повинні бути спрямовані розвиток сюжету, зв'язки і відносини героїв.

    Діти дошкільного та молодшого шкільного віку бачать світ окремими, закінченими об'єктами і явищами і не виділяють деталей. Наприклад, вони помічають метелика, а не окремі крила; очевидно, показуючи ціле, автор може звернути увагу на фрагменти і деталі. Але, з іншого боку, кожен фрагмент дійсності або процесу, кожну деталь предмета бажано співвідносити з цілим. Це забезпечує впізнаваність світу і більш глибоке його розуміння.

     Життя сприймається дітьми в образно-емоційному плані. Саме тому редактор при редакторському процесі звертає увагу на те, як воно буде впливати на почуття дитини. Тут особливо важливо співвідносити оціночні моменти з правильно сформованими емоціями дитини. Це дозволяє показати «що таке добре і що таке погано», орієнтуючись на емоції маленької людини.[1.]

   К.І. Чуковський вважав, що дитяча література повинна допомагати затверджуватися дитячому оптимізму, збуджувати в дитині емоції радості за рахунок яскравої словесної гри, заснованої на зміні ритму, будити в дітях творче начало. Гумор дитячої книжки відгукується на потребу дітей у веселому. І крім того, сприяє становленню особистості. Тому, редакторська робота має безпосередній вплив на дитину, розвиваючи її уявлення, психіку, пізнання та маніпулюючи її світосприйняттям.

    Отже можна констатувати, що можливості редакторської роботи відображають представлення суспільства про систему знань, необхідних в процесі становлення людини, а також про правильну структуру інтересів дітей в певний віковий період, про суспільно необхідних і обов'язкових для даного етапу розвитку особистості моральних, естетичних і суспільних оцінках об'єктів і явищ. [4.]

Література

  1. Кіт Н.: Український журнал для дошкільника: психологічні підстави та основні принципи розробки концепції видання//Електронна бібліотека Інституту журналістики//http://journlib.univ.kiev.ua.
  2. Провоторов О. Дитяча періодика України як засіб розвитку мовленнєвої творчості школярів//Початкова школа. - 2007. - №6. - С.55-59
  3. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Антонова С.Г., Васильев В.И., Жарков И.А., Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина Н.З., Соловьев В.И, М.: Издательство МГУП, 2002. - 468 с.
  4. http://ukr.docdat.com/text/7596/index.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *